Tento web používá cookies.
×
Móda z ciziny.cz
×
 x 

0

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen "podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi Kryštofem Dvorským, se sídlem Branka 31, 674 01 Třebíč, IČO: 75671174 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").

1.2. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.3. Prodávající - je firma nebo osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

1.4. Kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.5. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravenými občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.,) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

1.6. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka oblečení a dalšího zboží (dále jen "zboží") závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III. Způsob uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží

3.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu e-mailem, telefonicky nebo dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.

3.2. Cena uvedená u každého druhu zboží v internetovém obchodě je včetně DPH a představuje platnou kupní cenu zboží pro uzavření kupní smlouvy v daný den.

3.3. Cena zboží se rozumí "ze skladu prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

IV. Dodací lhůta

4.1. Zboží bude odesláno kupujícímu nejpozději do 2 dnů od přijetí bezhotovostní platby na účet prodávajícího. V případě prodlení bude kupující neprodleně písemně nebo telefonicky informován.

V. Dodací podmínky

5.1. Při dodání zboží prostřednictvím České pošty, popř. jiné přepravní společnosti, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady na dopravu.

5.2. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu hradí kupující formou zvláštní položky na faktuře.

5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. V případě částečného plnění předmětu smlouvy hradí kupující náklady na dopravu a dobírku pouze jednou.

VI. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží, včetně dopravného a DPH.

6.2. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.3. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn (po předchozím upozornění kupujícího) zrušit objednávku, a to zejména když pochybuje o identitě kupujícího, anebo v případě, kdy kupující v minulosti výrazným způsobem porušil obchodní podmínky spojené s nákupem na webových stránkách e-shopu

7.2. Kupující má právo na základě ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14 – ti dnů od převzetí zboží a následného doručení poštou. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

7.3. Kupující je POVINEN při využití tohoto práva o této skutečnosti předem (před odesláním zboží zpět prodávajícímu) informovat prodávajícího. Akceptujeme formu informování o vrácení zboží elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Oznámení, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, lze také učinit doporučeným dopisem. Odstoupení od kupní smlouvy, vždy potvrzujeme e-mailem. O přijetí vámi odeslané zásilky vždy informujeme emailem. Neoznámené zásilky a zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty a budou vráceny zpět.

7.4. Při odstoupení od kupní smlouvy uveďte do e-mailu či doporučeného dopisu číslo faktury, variabilní symbol (číslo transakce), název vráceného zboží, jméno a příjmení s adresou, na kterou bylo zboží odesláno.

7.5. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí Kupující a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

7.6. K vracenému zboží musí být přiložen doklad o koupi/zaplacení.

7.7. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, včetně všech původních označení a štítků, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo převzato. V opačném případě nebude vrácené zboží přijato a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno.

7.8. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Platba bude ze strany prodávajícího uskutečněna na bankovní účet sdělený kupujícím v odstoupení od smlouvy a v případě, že kupující tímto způsobem účet nesdělí, pak na bankovní účet, ze kterého byly prodávajícímu finanční prostředky ze strany kupujícího poukázány.

VIII. Kontaktní údaje

8.1. Kontaktní údaje prodávajícího: Kryštof Dvorský, Branka 31, 674 01 Třebíč, Česká republika. Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy / reklamování zásilek: Kryštof Dvorský, Branka 31, 674 01 Třebíč, Česká republika. Tel. 775 191 551, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IX. Zasílání obchodních sdělení

9.1. Kupující dává odesláním objednávky v internetovém obchodě www.modazciziny.cz souhlas s tím, že mu bude prodávající zasílat obchodní sdělení a informace o vlastním zboží a službách na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním České poště přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

10.2. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v internetovém obchodě www.modazciziny.cz není zbožím novým, proto není ze strany prodávajícího na zakoupené zboží kupujícími poskytována žádná záruka za jakost. V případě prodeje tohoto zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku).

10.3. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými předpisy platnými v České republice.

10.4. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.5. Právní vztahy založené mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.6. Prodávající a kupující jsou povinni řešit veškeré spory, které by mohly mezi nimi vzniknout na základě uzavřené kupní smlouvy, především smírnou cestou. V případě, že spor nelze vyřešit mimosoudně, jsou k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím příslušné české soudy, které se budou řídit českými procesními předpisy.