Tento web používá cookies.
×
Móda z ciziny.cz
×
 x 

0

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen "podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi Kryštofem Dvorským, se sídlem Branka 31, 674 01 Třebíč, IČO: 75671174 na straně jedné (dále jen "prodávající") a fyzickou nebo právnickou osobou, na straně druhé (dále jen "kupující").

1.2. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.3. Prodávající - je firma nebo osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.

1.4. Kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.5. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravenými občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.,) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

1.6. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka oblečení a dalšího zboží (dále jen "zboží") závazně sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě včetně všech příloh této smlouvy.

III. Způsob uzavření kupní smlouvy, kupní cena zboží

3.1. Kupní smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím. Objednávka může být doručena prodávajícímu e-mailem, telefonicky nebo dopisem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.

3.2. Cena uvedená u každého druhu zboží v internetovém obchodě je včetně DPH a představuje platnou kupní cenu zboží pro uzavření kupní smlouvy v daný den.

3.3. Cena zboží se rozumí "ze skladu prodávajícího", tj. nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

IV. Dodací lhůta

4.1. Zboží bude odesláno kupujícímu nejpozději do 2 dnů od přijetí bezhotovostní platby na účet prodávajícího. V případě prodlení bude kupující neprodleně písemně nebo telefonicky informován.

V. Dodací podmínky

5.1. Při dodání zboží prostřednictvím České pošty, popř. jiné přepravní společnosti, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady na dopravu.

5.2. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu hradí kupující formou zvláštní položky na faktuře.

5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. V případě částečného plnění předmětu smlouvy hradí kupující náklady na dopravu a dobírku pouze jednou.

VI. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží, včetně dopravného a DPH.

6.2. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.3. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění z kupní smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je oprávněn (po předchozím upozornění kupujícího) zrušit objednávku, a to zejména když pochybuje o identitě kupujícího, anebo v případě, kdy kupující v minulosti výrazným způsobem porušil obchodní podmínky spojené s nákupem na webových stránkách e-shopu

7.2. Kupující má právo na základě ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14 – ti dnů od převzetí zboží a následného doručení poštou. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

7.3. Kupující je POVINEN při využití tohoto práva o této skutečnosti předem (před odesláním zboží zpět prodávajícímu) informovat prodávajícího. Akceptujeme formu informování o vrácení zboží elektronicky na e-mail: Oznámení, že kupující odstupuje od kupní smlouvy, lze také učinit doporučeným dopisem. Odstoupení od kupní smlouvy, vždy potvrzujeme e-mailem. O přijetí vámi odeslané zásilky vždy informujeme emailem. Neoznámené zásilky a zásilky zaslané na dobírku, nebudou přijaty a budou vráceny zpět.

7.4. Při odstoupení od kupní smlouvy uveďte do e-mailu či doporučeného dopisu číslo faktury, variabilní symbol (číslo transakce), název vráceného zboží, jméno a příjmení s adresou, na kterou bylo zboží odesláno.

7.5. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí Kupující a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

7.6. K vracenému zboží musí být přiložen doklad o koupi/zaplacení.

7.7. Zboží musí být vráceno kompletní, nepoškozené, včetně všech původních označení a štítků, ve stavu a hodnotě, v jakém bylo převzato. V opačném případě nebude vrácené zboží přijato a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno.

7.8. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Platba bude ze strany prodávajícího uskutečněna na bankovní účet sdělený kupujícím v odstoupení od smlouvy a v případě, že kupující tímto způsobem účet nesdělí, pak na bankovní účet, ze kterého byly prodávajícímu finanční prostředky ze strany kupujícího poukázány.

VIII. Kontaktní údaje

8.1. Kontaktní údaje prodávajícího: Kryštof Dvorský, Branka 31, 674 01 Třebíč, Česká republika. Adresa pro odstoupení od kupní smlouvy / reklamování zásilek: Kryštof Dvorský, Branka 31, 674 01 Třebíč, Česká republika. Tel. 775 191 551, adresa elektronické pošty

IX. Zasílání obchodních sdělení

9.1. Kupující dává odesláním objednávky v internetovém obchodě www.modazciziny.cz souhlas s tím, že mu bude prodávající zasílat obchodní sdělení a informace o vlastním zboží a službách na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním České poště přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího.

10.2. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávané v internetovém obchodě www.modazciziny.cz není zbožím novým, proto není ze strany prodávajícího na zakoupené zboží kupujícími poskytována žádná záruka za jakost. V případě prodeje tohoto zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím (§ 2167 občanského zákoníku).

10.3. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a příslušnými předpisy platnými v České republice.

10.4. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.5. Právní vztahy založené mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.6. Prodávající a kupující jsou povinni řešit veškeré spory, které by mohly mezi nimi vzniknout na základě uzavřené kupní smlouvy, především smírnou cestou. V případě, že spor nelze vyřešit mimosoudně, jsou k řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím příslušné české soudy, které se budou řídit českými procesními předpisy.